0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> IKSEP

Penggerak Jentera Pembangunan

Penggerak Jentera Pembangunan
Judul : Penggerak Jentera Pembangunan
Harga :
RM79.00
Nombor siri : 9839915541
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Penggerak Jentera Pembangunan
Penyelaras : Unit Penyelaras Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri
Penerbit : Institut Kajian Sejarah Dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
Genre :  Sejarah
Mukasurat : 608 halaman
Cetakan Pertama : 1998
ISBN :9839915541

Dasar Ekonomi Baru (DEB)yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1971 mempunyai banyak cabaran dan halangan yang perlu diatasi bagi menentukan kejayaannya. Sejajar dengan keperluan ini kerajaan telah menubuhkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) atau ketika itu dikenali sebagai Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Penilaian (BPPP), pada 1 Julai 1971. Sejak diwujudkan pada tahun 1971 banyak sumbangan diberikan oleh UPP untuk menjayakan berbagai dasar dan program kerajaan yang sebahagian besarnya mempunyai signifikan kepada perkhidmatan awam dan negara.
 Menyedari akan kepentingannya usaha telah dibuat untuk merekod dan mendokumenkan peranan dan sumbangan UPP ini dalam buku Penggerak Jentera Pembangunan. Berbagai perkara termasuk latar belakang pembangunan negara, peranan perkhidmatan awam, dasar utama kerajaan, evolusi UPP, mekanisme mengawas dan menyelaras pelaksanaan dasar dan program, peranan Pegawai Kemajuan Negeri, program-program utama yang dijayakan oleh UPP, sistem pengurusan dan inovasi dimuatkan di dalamnya. Sebahagian daripada maklumat yang terdapat di dalam buku ini boleh dijadikan asas untuk kajian lebih mendalam mengenai berbagai perkara berkaitan dengan sistem pengurusan dan pembangunan negara.

Kandungan

Bab 1 Pengenalan

Bab 2 Evolusi UPP
Pendahuluan
Perkembagan Pentadbiran Ke Arah Penubuhan UPP
Bahagian Kemajuan Pentadbiran atau Development Administration Unit (DAU)
Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)
Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Penilaian (BPPP) 1 Julai 1971 -31 Disember 1971
Percantuman Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Penilaian dengan Bahagian Kemajuan Pentadbiran
Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan dan Kemajuan Pentadbiran -1971 hingga 1975
Bahagian Penyelarasan Pelaksanaan (BPP) 1976 -1980
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP) -1980 hlngga 1992
Pengubahsuaian Objektif dan Fungsi UPP
Kajian Pertindihan dan Penduaan Fungsi Antara UPP dan Unit Perancang Ekonomi
Dialog Khas Dengan Perdana Menteri
Perubahan Fungsi dan Struktur UPP1992 -1995
Perkembangan Selepas Mei 1995
Wajah Baru UPP Mulai November 1997
Fungsi UPP

BAB 3   Pejabat Kemajuan Negeri
Pengenalan
Perkembangan Pejabat Kemajuan Negeri
Peranan dan Fungsi PKN 1950 Hingga 1959
1960 Hingga 1970
1971 Hingga 1990
Selepas 1990
Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah (JPPS)
Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan (JPPK)
Program dan Projek yang dilaksanakan oleh PKN
Pertama: Projek Infrastruktur Kecil Luar Bandar dan Kemudahan Asas
Kedua : Projek Pembangunan Sosio-Ekonomi
Ketiga : Projek Khas
Rumusan

BAB 4   Pengurusan Pelaksanaan Dasar
Pengenalan
Dasar Ekonomi Baru
Dasar Pembangunan Baru
Dasar Pembangunan Nasional
Mekanisme Pengawasan, Penyelarasan dan Penilaian
Arahan No. 1 1971-Majlis Tindakan Negara
Arahan No. 1 1991 Mengenai Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional Jawatankuasa Kabinet
Maklumat dan Maklum Balas
Campur Tangan (Intervention) dan Penimbangtara (Arbitration )
Rumusan

 

BAB 5 Program Utama UPP

Pendahuluan
Pembasmian Kemiskinan
Program Pembangunan Rakyat Termiskin
Program Pembangnan Wilayah
Buku Hijau
Projek Perintis Pertanian Padi Secara Ladang
Projek Perintis Pembangunan Kampung Asam Jawa
Halacara Baru Pembangunan Kampung dan Luar Bandar
Sosial dan Urbanisasi
Perkara 153
Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) .
Pembangunan Masyarakat Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)
Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan (RAMP)
Gerakan Pembaharuan
Klasifikasi Kampung Dan Rancangan Pemulihan Kampung
Penyusunan Semula Masyarakat Perbadanan Awam Garis Panduan Pembubaran Badan-Badan Berkanun Persekutuan
Pemindahan Saham Kerajaan Dalam Agensi Amanah Kepada Bumiputera
Jawatankuasa Penyelarasan Pelaburan (JPP)
Program Kemajuan Petroleum
Pembangunan Usahawan
Program Kemudahan dan Bantuan Peniaga Kecil
Unit Khidmat Bimbingan (YKB) dan Pernas Edar Sdn. Bhd. (PESB)
Skim Latihan Usahawan Bumiputera (SLUB) dan Skim Latihan Kakitangan Kerajaan Kumpulan C dan D
Konsortium Bumiputera Dalam Perindustrian Kayu-Kayan
Khidmat Kontraktor
Program Pembangunan Francais
Program Pembangunan Kontraktor Binaan Burniputera Berwibawa
Program Khas
Kemelesetan Ekonomi -Pertanian Cash-Crop .
Jawatankuasa Mempertimbangkan Tender Persekutuan di Peringkat Negeri
Program Khas Perumahan Kos Rendah
Sistem Turnkey Hakisan Pantai
Terumbu Layang-Layang
Keselamatan dan Pembangunan Sempadan (KESBAN)
Lawatan Sambil Belajar
Projek Ekonomi
Program Penyertaan Bumiputera Pulau Pinang
Kelab Teknologi Bumiputera
Projek Membaikpulih dan Mengubahsuai Pekan Rabu
Pembangunan Tasik Kenyir
Taman Perindustrian Kulim Hi-Tech
Tugas Khas Projek-projek Kecil Khas
Rumusan

BAB 6   Sistem Pengurusan Dan Inovasi

Pendahuluan :
Pengurusan Sistem Maklumat .
Sistem Sokongan Keputusan (SSK)
Sistem Proses Transaksi (SPT)
Sistem Maklumat Pengurusan (SMP)
Pengurusan Teknologi Maklumat (PTM)
Pengurusan Perancangan Strategik
Sesi Strategik Eksekutif
Pengurusan Kualiti
Rumusan

BAB 7   UPP Dan Masa Hadapan

Pendahuluan
Era Teknologi Maklumat
Peranan Kerajaan
Cabaran
Strategi Menghadapi Cabaran
Rumusan