0 kuantiti
Total Price:RM0.00
>PTS Publications>Pendidikan>Bahasa dan Linguistik

Sintaksis

Sintaksis
Judul : Sintaksis
Harga :
RM31.00
Nombor siri : 3251243
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Sintaksis
Pengarang : Seri Lanang Rohani, Razali Ayob, Zulkifli Osman, Abdullah Hassan,
Penerbit : PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Genre :  Pendidikan | Bahasa dan Linguistik
Mukasurat : 360  halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9833585604Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik, dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Bidang Sintaksis adalah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Sintaksis bukan saja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Unsur- unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat, klausa, dan frasa. Penulisan buku ini berhasrat bagi menguraikan secara yang lebih jelas unsur-unsur utama yang berkenaan.

Buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan tatabahasa pedagogi bagi memudahkan pembaca memahami unsur-unsur tatabahasa yang dibincangkan. Contoh-contoh penggunaan bahasa Melayu dikutip daripada bahan-bahan korpus yang sebahagian besarnya berbentuk digital.

Usaha ini diharapkan dapat memberikan contoh penggunaan bahasa Melayu yang autentik dan berdasarkan konteks yang sebenarnya. Oleh sebab bahan asal tidak sesuai dengan keperluan mengajar, maka kebanyakannya disesuaikan bagi memudahkan kefahaman.

Buku ini dibahagikan kepada 62 bab yang setiap satunya mengkhusus kepada satu-satu aspek yang berkaitan dengan bidang sintaksis bahasa Melayu. Bab 1 hingga 15 memberi tumpuan kepada proses binaan ayat dalam bahasa Melayu secara keseluruhannya, manakala bab 16 hingga 45 memberi tumpuan yang lebih terperinci terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan binaan ayat, iaitu binaan frasa dan klausa.

Seterusnya bab 46 hingga 62 membicarakan aspek kata tugas yang membantu binaan ayat dalam bahasa Melayu. Buku ini turut menyediakan latihan-latihan yang bertujuan memahirkan pengguna bahasa dalam bidang sintaksis.

Akhir sekali, buku ini diharapkan dapat membantu guru dan pelajar semua peringkat pengajian bagi mendalami lagi bidang sintaksis bahasa Melayu. Semoga buku ini turut memberi manfaat kepada semua pengguna bahasa yang lain.


Kandungan


Kata Pengantar
Ayat, Klausa Dan Frasa
Subjek dan Predikat
Unsur-unsur Subjek
Unsur-unsur Predikat
Pola-pola Ayat Tunggal
Susunan Ayat Tunggal
Ayat Majmuk
Ayat Majmuk Gabungan
Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Majmuk Campuran
Ayat Majmuk Pasif
Jenis-jenis Ayat
Bangun Ayat
Wacana
Proses Menerbitkan Ayat
Mengenali Perkataan
Jenis dan Inti Frasa
Frasa Nama dan Fungsi dalam Ayat
Unsur Frasa Nama
Binaan Frasa Nama
Susunan Unsur Frasa Nama
Frasa Kerja
Frasa Adverba dalam Frasa Kerja
Mengenali Kata Kerja
Kata Kerja Tak Transitif
Beza Kata Kerja Tak Transitif
Tanpa Pelengkap daripada yang
Berpelengkap
Mengenali Kata Kerja Transitif
Bangun Kata Kerja
Kata Kerja: Bangun Aktif dan Pasif
Bangun Aktif dan Pasif untuk
Orang Pertama, Kedua dan Ketiga
Kata Kerja Transitif dan Bangunnya
Kata Kerja Sengaja dan Tak Sengaja
Menerbitkan Kata Kerja Transitif
Menggandakan Kata Kerja
Kata Kerja Majmuk
Menerbitkan Bangun Kata
Kerja Transitif
Frasa Adjektif
Binaan Frasa Adjektif
Jenis Kata Adjektif
Kata Adjektif Pancaindera
Kata Bantu dalam Frasa Adjektif
Unsur Penguat dalam Frasa Adjektif
Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat
Kata Tugas
Kelompok Kata Tugas
Frasa Sendi
Kata Sendi
Kata Hubung
Kata Seru
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Pembenar
Kata Pangkal Ayat
Kata Bantu
Kata Penegas
Kata Nafi
Kata Pemeri
Kata Arah
Kata Bilangan
Kata Adverba
Kata Penekan
Kata Pembenda
Bibliografi
Senarai Singkatan Data Korpus
Indeks