0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Pendidikan

Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Di Malaysia

Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Di Malaysia
Judul : Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Di Malaysia
Harga :
RM39.00
Nombor siri : 2342228
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Di Malaysia
Editor : Nik Azis Nik Pa, Noraini Idris
Penerbit : Utusan Publications & Distributors
Genre : Pendidikan
Mukasurat : 662 halaman
Cetakan Pertama : 2008
ISBN : 9789676121568
Buku ini membincangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia berdasarkan pengalaman 50 tahun merdeka. la terbahagi kepada 10 bahagian. Dalam Bahagian 1, artikel pertama membincangkan cabaran dan harapan yang menyeluruh dalam pembangunan pendidikan di Malaysia, manakala artikel kedua pula membincangkan secara mendalam satu unsur penting bagi penyelidikan dalam bidang pendidikan. Bahagian 2 pula bertumpu kepada pendidikan matematik dan mengandungi tiga artikel. Ketiga-tiga artikel tersebut membincangkan kajian tertentu dalam bidang pendidikan matematik. Seterusnya, Bahagian 3 bertumpu kepada pendidikan sains dan pendidikan jasmani, dan mengandungi tiga artikel. Artikel tersebut membincangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, realiti pendidikan sains, dan penilaian dalam program pendidikan jasmani.


Bahagian 4 bertumpu kepada pendidikan nilai, moral, pintar cerdas, seks, dan keluarga, dan mengandungi lima artikel. Artikel tersebut membincangkan amalan pendidikan nilai dan moral, pendidikan seks,pendidikan pintar cerdas, realiti pendidikan moral, dan pencegahan jenayah syariah melalui pembangunan keluarga bahagia. Bahagian 5 pula bertumpu kepada kurikulurn pendidikan dan mengandungi dua artikel. Artikel tersebut membincangkan perubahan kurikulum sekolah dan sejarah perkembangan kurikulum sejarah. Seterusnya, Bahagian 6 bertumpu kepada amalan kaunseling dan mengandungi dua artikel.Artikel tersebut membincangkan khidmat kaunseling di Malaysia dan cabaran pendidikan kaunseling. Bahagian 7 pula bertumpu kepada pendidikan bahasa dan kesusasteraan dan mengandungi dua artikel. Artikel tersebut membincangkan pemodenan pendidikan bahasa Melayu dan pendidikan kesusasteraan.


Bahagian 8 bertumpu kepada ICT dan pendemokrasian pendidikan dan mengandungi dua artikel. Artikel tersebut membincangkan persediaan graduan ICT dan biasiswa sebagai penjana pendemokrasian pendidikan. Bahagian 9 pula bertumpu kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan, dan mengandungi dua artikel. Artikel tersebut membincangkan latihan profesional bagi bakal pentadbir sekolah, dasar dan perancangan pendidikan. Akhir sekali, Bahagian 10 bertumpu kepada pendidikan matrikulasi dan swasta, dan mengandungi dua artikel. Artikel tersebut membincangkan sumbangan Pusat Asasi Sains dan sumbangan pendidikan tinggi swasta.


Kandungan

Prakata

Bahagian 1: Penyelidikan dan Pembangunan    

Bab 1     Pembangunan Pendidikan di Malaysia:    Cabaran dan Harapan
Nik Azis Nik Pa

Bab 2    Analisis Kritis tentang Penggunaan Definisi Operasi dalam Penyelidikan
Nik Azis Nik Pa, Noor Aini Khalifah


Bahagian 2: Pendidikan Matematik

Bab 3    Pemerkasaan Pembelajaran Geometri Pepejal bagi Murid Tingkatan 1
Chew Cheng Meng, Noraini Idris

Bab 4    Penyelesaian Masalah Kebarangkalian oleh Murid Tingkatan 4
Rugayyah Abdullah, Nik Azis Nik Pa

Bab 5    Penggunaan Model Solo untuk Menilai Kebolehan Penyelesaian Masalah Matematik Murid Sekolah Menengah
Lim Hooi Lian, Noraini Idris


Bahagian 3: Pendidikan Sains dan Jasmani    

Bab 6     Penggunaan Teknologi dalam Memperkasakan Pendidikan Sains di Malaysia
Mahanom Mat Sam, Rohaida Mohd. Saat

Bab 7     Pendidikan Sains di Malaysia: Sejarah dan Perjuangan   
Selva Ranee Subramaniam

Bab 8     Keperluan Pelaksanaan Penilaian dalam    Program Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah
Syed Kamaruzaman Syed All


Bahagian 4: Pendidikan Nilai, Moral, Pintar Cerdas, Seks, dan Keluarga

Bab 9     Penelitian Terhadap Konsep dan Amalan Pendidikan Nilai dan Moral
Nik Azis Nik Pa

Bab 10   Pendidikan Seks untuk Remaja Berkeperluan Khas    (Terencat Akal): Satu Analisis Keperluan
Khadijah Rohani Mohd. Yunus

Bab 11   Perkembangan dalam Pendidikan dan Kajian Kanak-kanak Pintar dan Berbakat
Ananda Kumar Palaniappan

Bab 12   Realiti Pendidikan Moral di Malaysia
Vishalache Balakrishnan

Bab 13   Pencegahan Jenayah Syariah Melalui Pembentukan Keluarga Bahagia
Nik Azis Nik Pa


Bahagian 5: Kurikulum Pendidikan    

Bab 14   Memperkasa Kesediaan Guru Melaksanakan Perubahan Kurikulum di Sekolah: Satu Perbincangan
Habib Mat Som

Bab 15   Sejarah Perkembangan Kurikulum Sejarah di Malaysia
Aini Hassan, Siti Hawa Abdullah


Bahagian 6: Amalan Kaunseling    

Bab 16   Program dan Khidmat Kaunseling di Malaysia    
Noor Aishah Rosli

Bab 17   Pendidikan Kaunselor di Malaysia: Cabaran dan Harapan
Rafidah Aga Mohd Jaladin


Bahagian 7: Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan

Bab 18   Isu Pemodenan Pendidikan Bahasa Melayu    
Yahya Othman

Bab 19   Pendidikan Kesusasteraan Melayu di Malaysia: Isu dan Cabaran
Chew Fong Peng


Bahagian 8: ICT dan Pendemokrasian Pendidikan    

Bab 20   Perspektif Persediaan Graduan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Malaysia
Rodina Ahmad, Mazliza Othman

Bab 21   Biasiswa sebagai Penjana Pendemokrasian Pendidikan    
Aziah Ismail, Abdul Ghani Abdullah


Bahagian 9: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan    

Bab 22    Mengurus dan Memimpin Sekolah: Keperluan Latihan Profesional Sebelum Memegang Jawatan Pengetua/Guru Besar
Ishak Sin, Abdul Malek Abdul Karim

Bab 23   Dasar dan Perancangan bagi Memperkasakan Pendidikan
Shahril @ Charil Marzuki


Bahagian 10: Pendidikan Matrikulasi dan Swasta

Bab 24   Sumbangan dan Cabaran Pusat Asasi Sains dalam Memperluaskan Peluang Pendidikan Bumiputera
Azilah Abdul Rabman, Yong Zulina Zubairi, Nor Sabirin Mobamed

Bab 25   Kepentingan dan Sumbangan Pendidikan Tinggi Swasta     
Norhayati Soin, Marizan Mubin