0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Sastera

Seksualiti dalam Novel Melayu

Seksualiti dalam Novel Melayu
Judul : Seksualiti dalam Novel Melayu
Harga :
RM65.00
Nombor siri : 4141130
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Seksualiti dalam Novel Melayu
Pengarang : Mohd Zariat Abdul Rani
Penerbit : Penerbit UKM
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 515  halaman
Cetakan Pertama : 2011
ISBN : 9789679429961

Buku ini bertitik tolak daripada pengamatan yang mengenal pasti kecenderungan sastera Melayu masa kini terhadap seks dan seksualiti. Lebih signifikan lagi, kecenderungan ini timbul dalam kalangan sasterawan yang karya-karya mereka diiktiraf sebagai warisan bangsa yang bermutu tinggi. Mengiringi pengiktirafan ini ialah perakuan, pujian dan gelaran muluk-muluk, yang kesemuanya mengejapkan persepsi bahawa karya-karya mereka itu menawarkan ilmu dan pemikiran yang mendalam dan kritis.

Ini menimbulkan beberapa persoalan penting yang wajar ditangani secara serius. Pertama, apakah benar karya-karya ini menawarkan ilmu dan pemikiran yang mendalam dan kritis, sebagaimana yang diperagakan? Sekiranya benar, mengapakah pula seks dan seksualiti yang menjadi pilihan para sasterawan? Berkaitan dengan itu, apakah sebenarnya fungsi seks dan seksualiti dalam karya-karya mereka? Dan apakah pula kerangka penilaian yang mendasari pengiktirafan terhadap karya-karya itu? SEterusnya, dan dalam konteks yang lebih luas, apakah kecenderungan dan kerangka penilaian ini didasarkan kepada satu tradisi kesusasteraan yang berakar teguh, paling bermakna serta dapat berlaku adil terhadap sejarah, kebudayaan dan tamdun Melayu? Buku ini berusaha merungkaikan persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan perhatian besar terhadap peranan dan kedudukan epistemologi dalam kesusasteraan.

MOHD ZARIAT ABDUL RANI, Ph.D merupakan Profesor Madya di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah teori dan kritikan sastera, dengan minat penyelidikan terhadap Islam, retorika fiksyen, gender dan seksualiti dalam kesusasteraan.


Kandungan :

Senarai  Rajah
Prakata

Bab 1  Pengenalan
Bab 2  Seksualiti dalam Sastera Barat
Bab 3  Gagasan Persuratan Baru oleh Mohd Affandi Hassan
Bab 4  Seksualiti dalam Sastear : Tinjauan daripada Perspektif Islam
Bab 5  Pemahaman Seksualiti dalam Novel-novel Melayu
Bab 6  Manipulasi Aspek Bentuk dalam Novel-novel Melayu
Bab 7  Rumusan

Rujukan
Indeks