0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Islam dan Emansipasi Wanita

Islam dan Emansipasi Wanita
Judul : Islam dan Emansipasi Wanita
Harga :
RM30.00
Nombor siri : 3541129
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Islam dan Emansipasi Wanita
Pengarang : Baterah Alias, Che Zarrina Saári
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Sosial
Mukasurat : 186 halaman
Cetakan Pertama : 2006
ISBN : 9831003535


Buku ini bertujuan untuk membincangkan emansipasi atau kebebasan wanita secara lebih mendalam, serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Matlamat buku ini adalah untuk mencari idea-idea baru yang boleh diguna pakai bagi memperbaiki status dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Pembebasan wanita dan persamaan hak merupakan suatu isu yang menjadi perdebatan hebat dalam kalangan wanita moden pada masa ini. Buku ini akan memberi tumpuan kepada fenomena yang berlaku, akibat pergolakan semasa dan salah faham terhadap kebebasan menyebabkan wanita khususnya, terheret sama dengan arus kebangkitan moden sama ada ia dipengaruhi oleh pihak luaran atau masalah dalaman wanita itu sendiri dalam memperjuangkan hak mereka, yang pada andaiannya didiskriminasikan oleh pihak lelaki.

Berlatarbelakangkan masalah wanita dengan isu pembebasan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sosial, hak-hak wanita dalam sistem kekeluargaan dan sebagainya, isu ini menjadi perdebatan dalam kalangan penyokong emansipasi dan ia telah menular dalam kalangan masyarakat Islam sendiri. Buku ini juga bertujuan untuk melihat dan menilai status wanita dalam menuntut hak-hak tersebut. Permasalahan tentang isu tersebut pada masa ini telah agak serius kerana terdapat ramai dalam kalangan inteletual wanita menentang secara terbuka terhadap beberapa perkara berkaitan dengan hukum Allah seperti mempertikaikan pembahagian harta pusaka, poligami dan sebagainya. Mereka berselindung di sebalik undang-undang sivil untuk mencapai kehendak mereka. Oleh itu, perlu dicari satu kaedah yang boleh diguna pakai bagi membanteras permasalahan ini daripada terus menghantui pemikiran wanita, khususnya wanita Islam.

Buku ini akan hanya memfokuskan emansipasi atau kebebasan wanita yang merujuk kepada gerakan pembebasan wanita Barat atau ferninisme dan gerakan pembebasan wanita Islam di Iraq, Mesir, Turki dan Iran dengan tumpuan kepada beberapa perkara yang menjadi tuntutan gerakan pembebasan wanita, terutamanya dari sudut ekonomi, politik dan pendidikan. Begitu juga dengan gerakan pembebasan wanita Islam yang menuntut persamaan dari sudut perceraian, poligami dan pembahagian harta pusaka serta pengecaman terhadap ketidakadilan yang berlaku dalam sistem patriarch.


Kandungan


Pendahuluan 

BAB SATU
STATUS WANITA DAN GERAKAN FEMINISME BARAT 
Konsep Emansipasi Wanita 
Status Wanita Sebelum Islam 
Status Wanita Menurut Perspektif Agama Lain 
Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Barat 
Status Wanita Selepas Kebangkitan Rasulullah SAW 
Susur Galur Sejarah Lahirnya Feminisme 
Kesimpulan 

BAB DUA
TUNTUTAN FEMINISME DAN GERAKAN PEMBEBASAN WANITA ISLAM
Tuntutan Feminisme 
Cabaran Kepada Gerakan Pembebasan Wanita
Tinjauan Umum Tentang Kejayaan Wanita di Dunia
Gerakan Pembebasan Wanita Islam
Faktor Pendorong Wanita Islam Menuntut Kebebasan
Tuntutan Gerakan Pembebasan Wanita Islam
Wanita di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Implikasi Gerakan Pembebasan Wanita Terhadap
Wanita di Malaysia
Kesimpulan

BAB TIGA
HAK DAN KEBEBASAN WANITA MENURUT ISLAM
Wanita Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah
Konsep Persamaan Dalam Islam
Kesamarataan Menurut Islam
Kebebasan Wanita Dalam Islam
Kebebasan Berfikir
Kebebasan Berakidah
Kebebasan Berilmu
Kebebasan Wanita Berkerjaya
Hak Wanita Islam Dalam Kekeluargaan
Wanita dan Kebebasan Politik
Kesimpulan

BAB EMPAT
PANDANGAN WANITA ISLAM TENTANG EMANSIPASI WANITA
Pengenalan
Umur
Pekerjaan
Status Perkahwinan
Jumlah Tanggungan
Status Pendidikan
Cita-cita
Wanita dan Kekeluargaan
Wanita dan Pendidikan
Kebebasan Wanita
Wanita dan Kerjaya
Kesan Penglibatan Wanita Dalam Pekerjaan
Permasalahan Wanita
Kesimpulan

KESIMPULAN
BIBLIOGRAFI