0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Ilmiah

Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah

Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah
Judul : Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah
Harga :
RM15.00
Nombor siri : 2342191
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Kaedah Analisis Data Penyelidikan Ilmiah
Pengarang : Bhasah Abu Bakar
Penerbit : Utusan Publications & Distributions
Genre : Pendidikan
Mukasurat : 97  halaman
Cetakan Pertama : 2007
ISBN : 9676119261Buku ini membincangkan tentang analisis data dengan menerangkan kaedah penggunaan ujian-t, ANOVA, Kolerasi, Khi kuasa dua dan regresi linear dalam penyelidikan. Kaedah ini sesuai untuk penyelidik yang ingin mengenal ketepatan kaedah menggunakan statistik ujian bagi sesuatu penyelidikan terutamanya kepada pelajar di peringkat diploma, ijazah pertama, sarjana dan kedoktoran untuk projek, tesis atau disertasi yang sedang dijalankan. Penyelidik baru dan pembantu-pembantu penyelidik dari bidang Sains Sosial dan Pendidikan akan mendapati buku ini amat berguna dalam membantu mereka untuk memahami rasional bagi setiap tindakan yang dibuat dalam analisis data yang berdasarkan SPSS.

Buku ini menjelaskan Apa? Mengapa? dan Bagaimana? setiap ujian stastistik itu perlu dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh. Buku ini membuka lembaran dengan mengenalkan beberapa konsep yang perlu diketahui sebelum membuat analisis data dengan contoh-contoh yang bersesuaian. Di samping itu, bab-bab seterusnya menjelaskan statistik ujian dengan lebih lanjut lagi. Perbincangan selanjutnya diikuti dengan ujian stastistik yang lazimnya digunakan dalam sesuatu penyelidikan terutamanya penyelidikan yang dibuat di peringkat sekolah, maktab dan universiti.

Buku ini amat sesuai untuk membantu para pelajar di peringkat diploma, ijazah dan ijazah lanjutan dalam penulisan analisis data bagi projek, disertasi atau tesis mereka. Buku ini ditulis dengan memikirkan keperluan pelajar di peringkat yang dinyatakan di atas agar dapat membuat analsis data dengan lebih baik dan lebih bermakna.

Pada asasnya, buku ini cuba membincangkan tentang analisis data dalam penyelidikan yang dibuat secara kuantitatif. la boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Buku Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esei, proposal, tests) yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Masri yang memberikan gambaran umum dalam penyelidikan. Buku ini cuba memperincikan huraian statistik, ujian-t, ANOVA, khi kuasa dua, korelasi dan regresi linear setara dengan keperluan pelajar. Statistik huraian, ujian-t, ANOVA, khi kuasa dua dan regresi linear merupakan statistik ujian asas yang perlu difahami oleh setiap penyelidik dengan baik. Penyelidik harus memahami data yang diperlukan bagi setiap ujian statistik berkenaan, andaian yang diperlukan, bila hendak menggunakan statistik ber-kenaan, tujuan menggunakan ujian statistik berkenaan dan kaedah masa kini untuk menulis hasil dapatan berdasarkan keputusan yang didapati dalam jadual bagi setiap ujian statistik yang dibuat.

Di samping itu, buku ini juga bertujuan menerangkan prinsip umum dalam membuat analisis data dan membantu pelajar agar mampu untuk membaca laporan tentang analisis data dan berkebolehan pula untuk membuat satu analisis data berdasarkan projek yang dilaksanakan.


Kandungan

Bab 1
Konsep Asas
Pengenalan
Pembersih Data
Pengujian Hipotesis
Fungsi Hipoteis
Jenis Hipotesis
Ujian Hipotesis
Kriteria Menerima atau Menolak Ho
Statistik Inferen
Keputusan Ujian Hipotesis
Aras Signifikan (Aras Keertian)
Masalah Membuat Keputusan
Keputusan Betul
Keputusan Salah
Empat Kebarangkalian Asas
Ancaman kepada Kesahan Dalaman

Bab 2    
Statistik Huraian
Pengenalan
Apa Dia Data?
Skala Pengukuran
Andaian Data Parametrik
Konsep Asas Statistik
Taburan Kekerapan
Taburan Kekerapan Data Berkumpulan
Graf Bar atau Histogram
Poligon Kekerapan
Kecondongan Memusat
Kebolehubahan
Pencongan
Kutosis
Taburan Normal

Bab 3     
Ujian-T
Pengenalan
Ujian-T- Untuk Satu Sampel
Ujian-T - Untuk Berpasangan
Ujian-T - Untuk Dua Sampel

Bab 4    
ANOVA
Pengenalan
Konsep Hala Dalam ANOVA
Andaian Bagi ANOVA
Output Daripada ANOVA
Ujian Kehomogenan Varian
Homogeneous Subsets
LSD (Least Sigificant Difference)
Benferoni dan Tukey
Kaedah Pelaporan Dapatan Daripada ANOVA
Contoh Penulisan Pelaporan ANOVA

Bab 5     
Ujian Khi Kuasa Dua - X2 (Chi Square Test)
Pengenalan Bentuk Data
Andaian untuk Menggunakan Ujian Khi Kuasa
Ciri-ciri Ujian Khi Kuasa Dua (X2)
Kegunaan Khi Kuasa Dua (X2)
Ujian Ketaksandaran
Contoh Penulisan Pelaporan Khi Kuasa Dua (X2)

Bab 6     
Korelasi
Pengenalan
Kovarian
Koefisien Penentuan
Maksud Ujian Signifikan untuk Korelasi
Output Dari Korelasi
Contoh Penulisan Pelaporan Korelasi
Konsep Korelasi Separa
Bacaan Simbol
Order Dalam Korelasi Separa
Penentuan Bagi Koefisien Separa
Scatter Plots

Bab 7     
Regresi Linear Mudah
Pengenalan
Kegunaan Ujian Regresi Hipotesis Nol yang Diuji
Model Summary
Ujian-T
Adjusted R2
Beta weight
Menggunakan Koefisien Regresi Linear untuk membuat Peramalan
Contoh Penulisan Pelaporan Regresi

Rujukan
Indeks
Biodata