0 kuantiti
Total Price:RM0.00
> Penerbit UM

Tatabahasa Arab Dan Pembinaan Hukum Daripada Al-Quran

Tatabahasa Arab Dan Pembinaan Hukum Daripada Al-Quran
Judul : Tatabahasa Arab Dan Pembinaan Hukum Daripada Al-Quran
Harga :
RM25.00
Nombor siri : 3541124
Status Stok: Stok masih ada
Masukkan buku ke dalam troli belian

Judul : Tatabahasa Arab Dan Pembinaan Hukum Daripada Al-Quran
Pengarang : Kamarul Shukri Mohd Teh
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Esei
Mukasurat : 159  halaman
Cetakan Kedua : 2005
ISBN : 9831002555


 Bahasa adalah satu perkara yang sangat penting dalam proses perundangan. Penggubalan enakmen dan undang- undang dilakukan dengan penggunaan bahasa yang mantap dan tepat. Melalui bahasa jugalah sesuatu undang-undang itu ditafsir dan diperincikan.

Buku ini cuba melihat sejauh mana tatabahasa Arab mempengaruhi proses pembinaan hukum fikah yang bersumberkan al-Quran al-Karim. la akan menjelaskan betapa al-Quran itu sebagai sumber utama perundangan Islam, manakala tatabahasa Arab pula adalah wasilah ke arah pembinaan perundangan tersebut.

Penulisan buku ini juga dirangsangkan oleh semangat ingin tahu apakah bentuk perhubungan yang terjalin di antara bahasa Arab dan al-Quran al-Karim yang merupakan komponen asas ke arah pembentukan disiplin ilmu Tatabahasa dan Fikah. la turut memberi penumpuan terhadap kepentingan bahasa Arab dalam menjayakan gagasan al-Quran melalui lorongan pentafsiran. Ini diikuti dengan tinjauan bidang perundangan Islam serta perkaitannya dengan bahasa Arab.
Semasa mengupas peranan serta pengaruh unsur tatabahasa Arab dalam pengeluaran hukum, perselisihan pendapat para fukaha dalam sesuatu masalah fikah yang berasaskan perbezaan pendapat dalam tatabahasa Arab akan dikemukakan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kajian amali yang bersifat analisis ketatabahasaan ke atas ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Surah al-Baqarah.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada umat Islam, khususnya kepada pencinta bahasa al-Quran dan para ilmuwan. Buku ini juga diharap dapat menambahkan koleksi karya yang mengupas keagungan al-Quran dan keunikan bahasa Arab. la adalah usaha kecil dari penulis dalam mempertahankan bahasa Arab, al-Quran al-Karim dan agama Islam yang suci.
Kamarul Shukri Mohd Teh
Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin
Terengganu Darul Iman


PENDAHULUAN

BAB 1 HUBUNGAN ANTARA BAHASA ARAB DENGAN AL-QURAN
Pengenalan
Definisi al-Quran al-Karim
Bahasa Arab Sebagai Bahasa al-Quran
Hubungan Dua Hala
 Sumbangan al-Quran terhadap bahasa Arab
 Peranan bahasa Arab memartabatkan al-Quran

BAB 2 BAHASA ARAB DALAM PENTAFSIRAN AL-QURAN
Pengenalan
Definisi Tafsir
Kepelbagaian Wajah Tafsir
Bahasa Arab Syarat Pentafsiran
Metode Para Sahabat
 Perkataan Arab yang sejahtera
 Syair diwan Arab
 Lorongan balaghah dalam tafsir
Aliran Pentafsiran Bahasa
 Kitab Gharib al-Quran
 Kitab Tafsir Nahw
 Kitab Tafsir al-Bayan

BAB 3 JALINAN ANTARA BAHASA ARAB DENGAN TASHRl'
Pengenalan
Definisi Shara' dan Tashri'
Bahasa Arab Sebagai Bahasa Perundangan
 Faktor pemilihannya sebagai bahasa perundangan
 Kemahiran Ilmu Bahasa Arab Syarat Ijtihad

BAB 4 UNSUR-UNSUR TATABAHASA DAN PENGELUARAN HUKUM FIKAH
Pengenalan
Antara Tatabahasa dengan al-Nahw
 Definisi al-Nahw
Definisi Fikah
Tatabahasa Arab Teras Pembinaan Hukum Fikah
 Pengaruh Usul al-Fiqh terhadap Usul al-Nahw
 Kesan tatabahasa terhadap pengeluaran hukum fikah
 Fatwa ulama berdasarkan tatabahasa
Unsur Tatabahasa yang Mempengaruhi Hukum
 Fleksi
 Partikel Ma'ani
 Ayat gramatis

BAB 5 KAJIAN DALAM SURAH AL-BAQARAH
Pengenalan
Partikel Genetif
 Partikel Lam
 Partikel Ila
 Partikel Hatta
Partikel  'Atf
 Partikel Fa'
 Partikel Waw
 Partikel Aw
Anasir Struktur Ayat Gramatis
 Ganti nama
 Alif Lam Ma'rifah
 Kata kerja Kana
 Kata keterangan
 Hal
 Penyandaran atau Idafah
 Na't
 Bilangan atau  'Adad
 Ayat suruhan dan larangan

PENUTUP
RUJUKAN
INDEKS